Digital services terms and conditions

Below the specific country digital services terms and conditions:

China

Chongqing
Guangzhou
Shanghai Waigaoqiao
Shanghai Yangshan

Malaysia

Singapore

Thailand

Vietnam

Hai Phong EN or VN